Identificatie

DRANKLAND BVBA
Orientstraat, 2
1040 Etterbeek
+32 (0)2 649 82 00
BTW : BE0666.491.948
[email protected]
www.drinkland.be/nl/

Voorwaarden

Deze algemene verkoop- of dienstverleningsvoorwaarden zijn, zonder beperking of voorbehoud, van toepassing op alle producten en/of diensten die door Drinkland (www.drinkland.be) te koop worden aangeboden, hierna “de Site” genoemd.

Het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon op de Site bestelt, impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden. Ze zijn te allen tijde toegankelijk op de Site en prevaleren, indien van toepassing, boven elke andere versie en over de eigen algemene aankoopvoorwaarden van de Klant of andere.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

De huidige prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s en altijd inclusief alle taksen (inclusief BTW). Wij behouden ons echter het recht voor om eventuele verdere belasting- en tariefverhogingen uit te stellen.

U bent gebonden aan een wettelijke betalingsverplichting zodra u uw bestelling op de Site heeft gevalideerd. U wordt automatisch doorgestuurd naar het online betalingssysteem dat bij de bestelling is geselecteerd.

Klachten en geschillen

Elke klacht en/of betwisting door de klant met betrekking tot het product of de dienst moet, op straffe van verval, uitsluitend worden ingediend via het contactformulier dat beschikbaar is op de site, uiterlijk 48 uur na het ontstaan ervan.

Leveringstermijn

Producten in voorraad worden meestal binnen 5-7 werkdagen geleverd. Producten op bestelling worden gewoonlijk binnen 30 werkdagen geleverd.

Wachttijd

De producten en diensten worden zo snel mogelijk geleverd volgens de in de bestelling gekozen verzendmethoden.

Bescherming van het privéleven

Wij respecteren uw privacy. We verzamelen geen gegevens zonder uw toestemming. Wij nodigen u uit om ons privacybeleid te raadplegen voor meer informatie.

Geschillen en toepasselijk recht

Indien om welke reden dan ook een bepaling van deze algemene voorwaarden buiten toepassing mocht worden verklaard, laat deze nietigheid de toepassing van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverlet. De niet van toepassing geachte bepaling wordt dan vervangen door de bepaling die het dichtst in de buurt komt.

Noch Drinkland, noch de uitgever van de Site of zijn gastheer, noch de klant kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige niet-nakoming die het gevolg is van een geval van overmacht, buiten hun controle, met inbegrip van in het bijzonder, zonder dat dit uitputtend is, de gevallen oorlog, oproer, opstand, transportstoring, import- of exportprobleem, staking, lock-out, tekort, brand, aardbeving, storm, of overstromingen.

Er kan geen klacht worden ingediend bij de uitgever van de Site of zijn host met betrekking tot geschillen die uitsluitend verband houden met de technische werking van de Site.

Deze algemene voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.